Solis 1 no 3
Uzmanību
Lūdzu nespiediet pogu "Atpakaļ". Tas izsauks kļūdu, un pasūtījumu būs janoformē no sākuma.
Jaunas iespējas
  • Vienā pasūtījumā Jūs varat izvēlēties vairākus foto izmērus.

  • Pēc noklusējuma fotoattēli tiek drukāti bez malām. Pēc Jūsu pieprasījuma, attēlus var izdrukāt ar baltu apmali.
  • Mēs varam nodrošināt izdruku formātā, kas nav minēts sadaļā "Izmērs".

Ankete

Lūdzu aizpidiet anketi un izvēlēties fotografiju parametrus. Jūsu ērtībai mums nav obligātas lietotāju reģistrācijas, tātad esiet uzmanīgi - izmainīt datus Jūs varēsiet tikai kad noformēsiet jauno pasūtījumu.
Personigā informācija
Kur Jums ir ērtāk saņemt pasūtījumu?
Pasūtījuma parametri
"Sarkanas acis" labošanas pakalpojums atteicas uz visu pasūtījumu un maksā 0.95 € par visām fotografijām